VEDTÆGTER 

for Foreningen for Branding af Skiveegnen 

§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er ”Foreningen for Branding af Skiveegnen”. 

Foreningen er hjemmehørende i Skive Kommune. 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er at forestå og understøtte kulturaktiver og aktiviteter i Skive Kommune til glæde og gavn for dets borgere, herunder fondraising, der kan understøtte initiativer og arran-gementer, der kan profilere Skive Kommune på nationalt niveau, såsom events, konkurrence-stævner, udstillinger og koncerter, at forestå indkøb af kunst, at støtte internationale kunstneres besøg i Skive Kommune, at støtte eksperimentelle former for arkitektur, design, kunst og under-støtte Skive Kommunes intention om at blive eliteidrætsby på udvalgte områder. Foreningen kan herudover være administratorer/arrangør af tiltag, der kan indeholdes i formålsparagraffen. 

Praktisk drift 

Foreningen er en almenvelgørende forening, som alene kan anvende bidrag, gaver og indtjening til opfyldelse af formålsbestemmelsen. 

§ 3 Medlemmer 

Som medlemmer kan optages fysiske og juridiske personer, der kan tilslutte sig foreningens formål, vedkende sig nærværende vedtægter og som er bosiddende/har filial eller hovedsæde i Region Midtjylland. 

Medlemmerne optages og registreres løbende op til hver ordinær generalforsamling som, 

1. aktive medlemmer med tale og stemmeret eller 

2. passive medlemmer med taleret og uden stemmeret. 

Skive afdeling: Resenvej 83, 7800 Skive. Telefonnr. 97522722 

Sagsnr.: 16-105001/AK

Ad.1. Som aktive medlemmer med tale og stemmeret kan optages medlemmer er erhvervsdrivende ved repræsentation af et cvr.nr. 

Ad.2. Som passive medlemmer med taleret og uden stemmeret kan optages med-lemmer som ikke er erhvervsdrivende ved repræsentation af cvr.nr. 

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens formand med angivelse af navn, tele-fonnummer, (mail)adresse og cvr.nr. 

Såfremt foreningen har fastsat medlemskontingent betaler det nye medlem fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelse finder sted. 

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling. 

Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til forenin-gen er berigtiget. 

Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de al-mindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne. 

Udmeldelse og eksklusion: 

Udmeldelse finder sted skriftligt til formanden senest med 1 mdr. varsel til regnskabsårets ud-gang. 

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet følgen-de forpligtelser, eller som handler til skade for Foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte træffer endelig afgørelse. 

Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. 

Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab slettes ved bestyrelsens foranstaltning. 

Æresmedlemmer: 

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal. Æres-medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen og andre medlemsmøder, dog stedse uden stemme- og taleret. 

§ 4 Generalforsamling 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes i Skive hvert år i maj må-ned.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 2 uger og højest 4 ugers varsel med angi-velse af dagsorden. 

Indkaldelse kan ske elektronisk til medlemmer direkte (f.eks. mail) og/eller annoncering i Dag-blad dækkende Skive Kommune. 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punker: 

1. Valg af dirigent 

2. Årsberetning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Godkendelse af budget 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Indkomne forslag 

9. Evt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest ved udgangen af marts måned i et år. 

Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er ind-kommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder. 

Hvert ”aktivt” medlem har én stemme. 

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot to af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet ”aktivt” medlem og at ét ”aktivt” medlem maksimalt kan deltage med 2 fuldmagter. 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog §§ 9-10. 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødven-digt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel. 

§ 6 Bestyrelsen 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af 6 medlemmer, som alle vælges af gene-ralforsamlingen. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 

Dog vælges der i 2023, 3 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode og tre bestyrelsesmed-lemmer for en 2-årig periode. 

Fremadrettet fra og med 2024 er der hvert år tre bestyrelsesmedlemmer på valg.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg først på førstkommende general-forsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 3 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. 

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næst-formand, sekretær og kasserer. 

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden fin-der det fornødent, eller når to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skrift-ligt med angivelse af dagsorden. 

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næst-formanden og referenten. 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse. 

Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft. 

§ 7 Økonomi 

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Fra stiftelse og indtil første ordinære generalforsamling i 2020 udgør kontingentet kr. 0,00 pr. medlem. 

Bestyrelsen kan beslutte at fremme forslag til generalforsamlingen om fastsættelse af særskilt kontingent for henholdsvist ”aktive” medlemmer og ”passive” medlemmer jf. § 3 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Foreningens årsregnskab er ikke underlagt revision – Dette kan dog tilvælges af bestyrelsen el-ler generalforsamlingen som Review, Udvidet Gennemgang eller Revision – ved tilvalg foretages dette af en af generalforsamlingen valgt revisor. 

Regnskabet skal foreligge inden den ordinære generalforsamling. 

§ 8 Tegning og hæftelse 

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 

Tegningsretten må til enhver tid fremgår af bestyrelsesprotokollen.  

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter alene med si-ne ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser. 

Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. For-eningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 

§ 9 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan foretages i henhold til dagsorden på en ordinær eller ekstraordinær ge-neralforsamling, når 2/3 af deltagerne på en generalforsamling stemmer for det fremsatte æn-dringsforslag. 

§ 10 Opløsning 

Foreningen kan opløses/likvideres, når der træffes beslutning herom på generalforsamling un-der iagttagelse af regulering som ved vedtægtsændring jf. § 9. 

Ved opløsning/likvidation tilfalder evt. foreningsformue Skive Kommune med henblik på, at Skive Kommune kan anvende modtagne midler til understøtning af kulturelle formål i Skive Kommune. 

§ 11. Voldgift 

Stridigheder om anvendelsen eller fortolkningen af denne vedtægt afgøres ved voldgift. 

Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af op-mand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger. I øvrigt henvises til den til enhver tid gældende lov om voldgift. 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling. 

Skive, den 30. maj 2023 

Kurt Nielsen Bo Sundroos Mikael Madsen 

Søren Østergaard Lise Korsgaard Max Høgh Nielsen 

Scroll to Top